Djelatnost

RUDARSTVO

 • bušenja i miniranja na površinskim kopovima,

 • projektovanje površinskih kopova,

GRAĐEVINARSTVO

 • projektovanje, bušenje i miniranje u kamenolomima i pripremi kamena za dalje faze proizvodnje i  selekciju kamena ( od tampona do frakcija ),
 • bušenje i miniranje u gradnji puteva, kanala, usjeka, saniranju terena, zemljanim radovima na gradnji elektro, PTT i vodovodne mreže i slično,

 • specijalna miniranja – rušenja ( dijelom ili potpuno ) određenih objekata različite konstrukcije.

PROJEKTOVANJE

 • izradu i izvedbu dokumentacije za područje rudarstva – istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina za podzemnu i površinsku eksploataciju izrada i revizija projekata, elaborata, studija i planova, kao i izrada izvještaja

 • inženjering, projektni menagement i tehničke djelatnosti

 • geološke istražne djelatnosti, gdje spadaju  izrada studija kao i površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokacijama nalazišta mineralnih sirovina

 • seizmička mjerenja sa interpretacijom u rudarstvu i građevinarstvu,

 • izradu i izvedbu, te reviziju rudarskih projekata

SEIZMIKA

 • seizmički monitoring uticaja miniranja na objekte i ljude,

 • izrada Elaborata uticaja miniranja sa zaštitnim mjerama.